Castle Guild Master

Emblem

       
Bergel 18Up-Ro ## Gm 18up-Ro ## 18Up-Ro
Sacred Altar Renewal zimanla ` ¹éoJ àºÊ L¡ÁÊìàÁoÃì Renewal zimanla `
Skoegul Renewal zimanla ` ¹éoJ àºÊ L¡ÁÊìàÁoÃì Renewal zimanla `